“Sözünü ettiğiniz şeyi ölçebiliyorsanız ve bunu rakamlarla anlatabiliyorsanız onun hakkında bir şeyler biliyorsunuz demektir.”  (Lord Kelvin)

Ölçme ve değerlendirme; öğretme ve öğrenmenin etkililiğini belirlemek amacı ile yapılan, eğitimle ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı ve sistematik bir süreçtir. Bu süreç, eğitim- öğretimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır. Bu sistem ile eğitim-öğretim sürecinin devamlılığı ve tutarlılığı sağlanmakta, sisteme geri bildirim verilerek öğrencilere daha iyi ve etkin eğitim –öğretim süreci yaşatılmaktadır.

Okulumuzda, belli hedefler doğrultusunda eğitim ve öğretimin verimliliğini artırarak planlanan hedeflere ulaşma düzeyini yükseltmek ve öğrenme sürecinin etkinliğini sağlamak amacıyla 2000 yılından beri uygulanan ölçme değerlendirme sistemi, her sene kendini yenileyen ve geliştiren bir yapıda varlığını sürdürmektedir.

Bu bağlamda Özel PEV Okulları olarak temel amacımız; eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak, eleştirel düşünen, araştıran, geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğretme ve öğrenme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yaparız. Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen davranışlara hangi düzeyde ulaşıldığını, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğunu tespit ederiz. Bu doğrultuda her sene başında ilk olarak her sınıf düzeyinde sınav takvimlerini hazırlarız. Takvimimizdeki bu sınavların bir kısmı öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan değerlendirme sınavı tarzında ve içinde açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış bulmalı ya da çoktan seçmeli soruların yer aldığı sınavlar tarzında olurken bir kısmı da Türkiye’de pek çok okulun katılımıyla yapılan Türkiye geneli sınavları tarzında olmaktadır. Ayrıca da her hafta perşembe günleri son ders saatinde süreci daha kısa aralıklarla takip edip daha çabuk dönütler almak adına uygulamış olduğumuz az sorulu “Süreç Değerlendirme Sınavları”nı kullanmaktayız.

Ölçme değerlendirme süreci:

Uygulanan sınavların optik okuyucumuz ve sistemimizdeki yazılımlar aracılığıyla değerlendirilmesi şeklinde başlamakta ve değerlendirme işleminden sonra dönüt-düzeltme çalışmaları öğrencilerle öğretmenler tarafından yapılarak sınav sonuçları k12 bilgilendirme sistemiyle velilerimize ulaştırılmaktadır.  İkinci aşamada, öğrencilerimiz için, tamamen sınav sonuçlarındaki eksiklerine yönelik etüt gruplarımız oluşturulmaktadır. Etütler haftanın belirli günlerinde her sınıf ve şubeye özel olarak düzenlenmiş olan etüt saatinde bütün öğrencilerimizin etüte katılımı sağlanarak ve en maksimum düzeyde verimi düşünülerek planlanmıştır. Öğrencilerimizin sınav sonuçlarına paralel olarak, çalışma yöntem ve teknikleriyle ilgili birebir görüşmeler de birimimiz tarafından planmakta ve uygulanmaktadır.